4C in Digital Marketing

By amin

اصطلاح 4C  در دیجیتال مارکتینگ  شامل موارد ذیل است: Customer value : میزان ارزشمندی مشتریان کسب و کارها Cost : میزان هزینه از دیدگاه مصرف کننده یا مشتری کسب و کارها Convenience : میزان آسایش ایجاد شده برای مشتری در فرآیند کسب و کارها Communication : برقرارسازی ارتباط با مشتریان کسب و کارها