4C in Digital Marketing

By amin

اصطلاح 4C  در دیجیتال مارکتینگ  شامل موارد ذیل است:

  • Customer value :

میزان ارزشمندی مشتریان کسب و کارها

  • Cost :

میزان هزینه از دیدگاه مصرف کننده یا مشتری کسب و کارها

  • Convenience :

میزان آسایش ایجاد شده برای مشتری در فرآیند کسب و کارها

  • Communication :

برقرارسازی ارتباط با مشتریان کسب و کارها