How to Being Trust

By amin

انحصاری شدن در بازار تراست شدن عبارتست از یک مفهوم در اقتصاد که از اتحاد سازمانها و شرکتهایی که دارای طیف مشابه و مرتبطی در تولیدات خود هستند حادث میگردد شرکتهای مذبور آنچنان به رهبران بازار تبدیل میشوند که امکان تراست شدنشان اجتناب ناپذیرست. اما نحوه عملکرد و استراتژی تراست ها ازین قرار است: تراست…

Marketing Intelligence

By amin

هوش بازاریابی چیست؟ هوش بازاریابی عبارتست از استفاده از اطلاعات موجود برای اخذ تصمیمات استراتژیک سازمان ها. استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک اطلاعات مذکور را به مرور زمان از بازار پیش رو، رقبا و شرایط اقتصادی – اجتماعی- سیاسی کسب می کنند. در واقع هوش بازاریابی را میتوان اینگونه شرح داد که تمامی…