Medical Branding

By amin

برندینگ پزشکی و دندانپزشکی . امور اجرایی در حوزه برندینگ پزشکی و دندانپزشکی : . مشاوره تخصصي و آكادميك راه اندازی  کسب و کارهای آموزشی ،پزشكي و دندانپزشکی . مشاوره تخصصي و آكادميك  جهت راه اندازي کسب و کارهای پزشکی و دندانپزشکی محور . مشاوره تخصصي و آكادميك جهت راه اندازی کسب و کارهای آموزشی…

Medical marketing

By amin

. امور اجرایی در حوزه بازاریابی پزشکی و دندانپزشکی: . تدوین استراتژی بازاریابی و بازاریابی دیجیتال مراکز دندانپزشکی و پزشکی . تحلیل و آنالیز تخصصی مراکز پزشکی و دندانپزشکی رقبا و مراکز پزشکی لوکال . تحلیل و آنالیز تخصصی بیماران و مراجعین فعلی کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی و ایجاد باشگاه مشتریان ( مراجعین )…