Focus Group in R & D

By amin

گروه های متمرکز در تحقیقات و توسعه بازاریابی چیست؟ عبارتست از تشکیل گروهی متشکل از کارشناسان و صاحبنظران و ایده پردازان ای که حول یک محور و بحث مشخص برای تحقیقات بازار گرد هم جمع می شوند.اعضای این کمیته معمولا از 3 تا 10 نفر بسته به شرایط و موضوع بحث متغیر است.مدیر کمیته بحث…