Maslow’s Hierarchy Of Needs

By amin

نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو ابراهام مازلو مدل خود را درباره انگيزش انساني، بر مبناي تجربه کلنيکي خود در سال 1943 ارايه داد. وي احتياجات بشري را به پنج طبقه تقسيم نموده و آن را سلسله مراتب نيازها مي نامد که عبارتند از: 1.نيازهاي فيزيولوژيک-رفع سائقه هاي تشنگي،گرسنگي وجنسي 2.نيازهاي ايمني-رهايي ازترس آسيب هاي بروني،تغييرات…

Types of human intelligence:

By amin

انواع هوش انسان و کاربرد آن در زندگی روزمره: هوش منطقی(IQ): همان هوش عقلی یا هوش ریاضی است که در مدارس، ما را با آن می‌سنجیدند. اما انسانهایی را می‌توانیم مثال بزنیم که در دانشگاه معدل بالایی داشتند، اما در زندگی خانوادگی یا کاری شکست خوردند. پس هوش عقلی لازم است، اما کافی نیست. هوش…