SWOT Analyze

By amin

تحلیل swot

یکی از معیارهای سنجش برپایی کسب و کارهاست که تاکید اصلی آن بر روی چهار شرط مهم و بنیادین میباشد:

Strenghs : نقاط قوت خود و کسب و کار مدنظر و رقبا را آنالیز کنید

Weaknesses : : نقاط  ضعف خود و کسب و کار مدنظر و رقبا را آنالیز کنید

Opportunities  : فرصت های بازار پیش روی را تحلیل کنید

Threats  : تهدید های بازار پیش روی را تحلیل کنید