How to Being Trust

By amin

انحصاری شدن در بازار

تراست شدن عبارتست از یک مفهوم در اقتصاد که از اتحاد سازمانها و شرکتهایی که دارای طیف مشابه و مرتبطی در تولیدات خود هستند حادث میگردد

شرکتهای مذبور آنچنان به رهبران بازار تبدیل میشوند که امکان تراست شدنشان اجتناب ناپذیرست. اما نحوه عملکرد و استراتژی تراست ها ازین قرار است:

تراست ها سهام شرکتهای زیرمجموعه خود را در امانت نگه می دارند!! اما مالکیت آن سهام در ید خود تراست است بدین ترتیب که شرکتهای تحت سلطه تراست، استقلال مالی، بازرگانی و فنی خود را از دست می دهند و امکانات و وسعت تصمیمگیری آنها در تراست متمرکز می شود و نهایتا تراست ها انحصار در صنایع و اقتصاد ایجاد میکنند.