Focus Group in R & D

By amin

گروه های متمرکز در تحقیقات و توسعه بازاریابی چیست؟

عبارتست از تشکیل گروهی متشکل از کارشناسان و صاحبنظران و ایده پردازان ای که حول یک محور و بحث مشخص برای تحقیقات بازار گرد هم جمع می شوند.اعضای این کمیته معمولا از 3 تا 10 نفر بسته به شرایط و موضوع بحث متغیر است.مدیر کمیته بحث را مدیریت و کنترل میکند و اعضا با نقد و بررسی آرا و نظرات جمع آوری شده اعضای دیگر موضوع را تا دست یابی به نتایج مبسوط راهبری مینمایند.