4P in Marketing

By amin

اصطلاح 4P  در مارکتینگ

  • Product :

محصول یا کالا می باشد که خود به دو دسته محصولات مصرفی و محصولات صنعتی قابل بخش بندی است که تقسیم بندی محصولات مصرفی بشرح ذیل است:

الف- Convenience Products : محصولات راحت مصرف هستند که دارای قیمت پایین و معمولا مصرفی اند بصرف مشتری نیست قیمتش را مقایسه کند

ب- Comparative Products : محصولات مقایسه ای هستند که مصرف کننده برای انتخاب آنها زمان و مقایسه قایل می شود.

جSpecific products  :محصولات خاص هستند و به تبع این خاص بودن مشتریان خاص نیز دارند.

دUnwanted Products : محصولاتی هستند که مشتری در فکر استفاده از آنها نیست نیاز به معرفی دارند.

  • Price :

عبارتست از شیوه ها و سیاست های قیمتگزاری کالاها که معمولا به دو شیوه مرسوم تقسیم بندی می شوند:

الف- Fixed Pricing Policy  : سیاست قیمتگزاری ثابت و عبارتست از تعیین قیمت کالا در یک بازه مشخص.

ب – Variable Pricing Policy : سیاست قیمتگزاری متغیر و عبارتست از تغییر قیمت کالاها منطبق با شرایط بازار.

  • Promotion :

عبارتست از پیشبرد و یا ترویج کالا که شامل یک سیکل کلی از ارایه محصول به بازار و تمامی فعالیت های ارتباطی با مشتریان برای آگاهی بخشی نسبت به کالاهای تولیدی و استراتژی های فروش است.

  • Place :

عبارتست از مکان ارایه کالای تولید شده و عرضه آن به بازار و مشتریان هدف کالای شما.